Polityka prywatności spółkiPOLSUPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Spółka POLSUPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę Twoich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność jako naszego klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie. Czasami poprosimy o podanie Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszymi zasadami polityki prywatności.

 • W formularzach kontaktu prosimy o podanie Twoich danych osobistych, takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Na podstawie Twojej zgody kontaktujemy się w celu przedstawienia naszej oferty, doradztwie przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie. 
 • Jeżeli w formularzu udzielono zgody na przesyłanie informacji marketingowych, wysyłać będziemy Tobie informacje o naszych nowych usługach, serwisach, konkursach i prowadzonych ankietach. Informacje takie są wysyłane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych możesz w każdej chwili odwołać oraz zgoda ta jest dobrowolna. 
 • W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy szereg danych takich imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, numer NIP, adres mail. Zapewniamy pełną poufność tych danych. 
 • Gromadzimy dane takie jak adresy IP Użytkownika, Cookies (tzw. ciasteczka), informacja o przeglądarce użytkownika. Link do Polityki Cookies znajdziesz tutaj
 • Dane gromadzimy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, w sposób zautomatyzowany lub z ogólnie dostępnych źródeł.
 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 • administratorem danych osobowych jest POLSUPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa)
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia oferty, wykonania umowy z nami, wykonania serwisu gwarancyjnego oraz w celach marketingowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, albo do wygaśnięcia roszczeń z rękojmi lub gwarancji;Pani/Pana dane osobowe przechowywane będąprzez okres wykonywania ww. umowy aż do upływu terminów wynikających z gwarancji/rękojmi. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych administrator będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem przez administratora roszczeń w stosunku do Pani/Pana w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem ww. umowy, administrator będzie mógł przechowywać Pani/Pana dane do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i/lub do prawomocnego zakończenia postępowaniai/lub przez czas postępowania przed SN prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego.Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 • posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
 • posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 • Chronimy Twoje dane osobowe najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. 

W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści, o czym poinformujemy na naszych stronach.